මුල් පිටුව

බා ගැනීම සහ ස්ථාපනය කර ගන්නා අයුරුමෙහිදී 1 සහ 2 ලෙසින් දක්වා ඇති මෘදුකාංග දෙකින් එකක් පමණක් ස්ථාපනය කර ගැනීම සෑහේ. නමුත් සිංහල ශබ්ද කෝෂය ස්ථාපනය කර ගැනීම අනිවාර්ය වේ. ස්ථාපනය කර ගැනීමෙන් පසු මෘදුකාංගය සක්‍රීය කර ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර අනුගමනය කරන්න.

1.) විජේසේකර යතුරු පුවරුව සහිත මෘදුකාංගය

බා ගැනීම සඳහා ක්ලික් කරන්න

2.) LTRLAndroKey යතුරු පුවරුව සහිත මෘදුකාංගය

බා ගැනීම සඳහා ක්ලික් කරන්න

3.) සිංහල ශබ්දකෝෂය

බා ගැනීම සඳහා ක්ලික් කරන්න

මෙම මෙවලම පරිගණකයක් තුළට බාගත කර, ඉන්පසු ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයකට ස්ථාපනය කරගන්නේ නම් පහසුම ක්‍රමය වනුයේ එය ඉ-තැපෑලක් මගින් ඔබටම එවා එය ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගය භාවිත කිරීමෙන් විවෘත කර ස්ථාපනය කර ගැනීමයි. නැතහොත් මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයටම මෙම මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කර ගත හැකිය.

පහත දැක්වෙනුයේ මෘදුකාංග ස්ථාපනය කළ පසු එය සක්‍රීය කර ගන්නා ආකාරය යි

පියවර 1


පියවර 2


පියවර 3


පියවර 4


පියවර 5


පියවර 6


ඔබ දැන් මෘදුකාංගය සක්‍රීය කර අවසන්. මෙය භාවිතා කිරීම සඳහා පෙළ ඇතුළත් කරන ස්ථානට ගොස් පහත පරිදි සිදු කිරීමෙන් මෙය භාවිතා කළ හැකිය.

පියවර 7


පියවර 8


මෙය භාවිතයේදී ඇතිවන කිසියම් ගැටලුවක් වෙතොත් ltrl@ucsc.lk යන ඉ-තැපැල් ලිපිනයට යොමු කිරීම මගින් හෝ 011 – 2158962 යන කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ භාෂා තාක්ෂණ පර්යේෂණාගාරයේ දුරකථන අංකයට ඇමතීම මගින් ගැටලුව නිරාකරණය කර ගැනීමට ඔබට හැකිය.