සම්බන්ධ යොමු


   siyabas.lk

   ►  ඔබගේ පරිගණකයෙහි ඇති මෙහෙයුම් පද්ධතියට ගැළපෙන සිංහල යුනිකෝඩ්
         පහසුකම ලබා ගැනීම සඳහා සහ ඒ සම්බන්ධව ඔබට ඇති ගැටළු නිරාකරණය
         කර ගැනීම සඳහා www.siyabas.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.


   si.wikipedia.org

   ►  සිංහල භාෂාවෙන් පළ වී ඇති අන්තර්ජාල විශ්වකෝෂය සඳහා
       www.si.wikipedia.org වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.


   gov.lk

   ►  සියලු ම රාජ්‍ය ආයතනවල නිල වෙබ් අඩවි සඳහා www.gov.lk වෙබ් අඩවියට
         පිවිසෙන්න.

   ►  රාජ්‍ය ආයතනනවලින් සැපයෙන සේවා පිළිබඳ විස්තර දැනගැනීම සඳහා
       www.gic.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

   ►  රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ප්‍රකාශිත විවිධ විෂය සඳහා අදාළ පාරිභාෂික වචන
         ලබා ගැනීම සඳහා www.languagesdept.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

   ►  රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ප්‍රකාශිත ත්‍රෛභාෂා ශබ්දකෝෂය සඳහා
       www.languagesdept.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

   ►  අන්තර්ජාලයේ ඇති රජයේ මුද්‍රණාලය මගින් ප්‍රකාශිත ලිපි ලබා ගැනීම සඳහා
       www.documents.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.


   unicode.org

   ►  යුනිකෝඩ් තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනගැනීම සඳහා www.unicode.org වෙබ් අඩවියට
         පිවිසෙන්න.


   කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය වෙබ් අඩවි

   ►  කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනයේ වෙබ් අඩවිය: www.ucsc.lk

   ►  භාෂා තාක්ෂණ පර්යේෂණාගාරයේ වෙබ් අඩවිය: www.ucsc.lk/ltrl‍

   ►  කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෙබ් අඩවිය: www.cmb.ac.lk