මුල් පිටුව

හැඳින්වීම

සිංහල භාෂාවෙන් යතුරු ලියනය කිරීම පහසු කිරීම සඳහා මෙහි යතුරු පුවරු දෙකක් වෙයි. එනම් සබැඳි යතුරු පුවරුව හා ශබ්දිම යතුරු පුවරුවයි. ඉන් සබැඳි යතුරු පුවරුව මූසිකය පමණක් භාවිත කරමින් යතුරු ලියනය කිරීම සඳහා උපකාරී වන අතර ඉංග්‍රීසි අකුරු භාවිත කරමින් යතුරු ලියනය කර එය සිංහල ක්‍රමයට පරිවර්තනය කර ගැනීම සඳහා ශබ්දිම යතුරු පුවරුව උපකාරී වෙයි. ශබ්දිම යතුරු පුවරුවෙහි දකුණු පස ඉහළින් ඇති Show Transliteration ක්ලික් කිරීමෙන් සිංහල අකුරු සඳහා ඇති ඉංග්‍රීසි අකුරු කවරේදැයි දත හැකි ය.