මුල් පිටුව


බා ගැනීමමෙම ඈඳුම බා ගන්නා ආකාරය සහ ස්ථාපනය කරන පිළිවෙළ පහත දැක්වෙයි.

බා ගැනීම සඳහා ක්ලික් කරන්න

පියවර 1


පියවර 2


3 පියවරෙහි සඳහන් පරිදි Firefox බ්‍රව්සරය තෝරා ගැනීම් ලැයිස්තුවෙහි වෙයි නම් 3 සහ 4 පියවර අනුගමනය කිරීමෙන් පසු 10 පියවර වෙත යොමු වන්න. Firefox බ්‍රව්සරය තෝරා ගැනීම් ලැයිස්තුවෙහි නොවෙයි නම් 5 වන පියවර වෙත යොමු වන්න.

පියවර 3


පියවර 4


පියවර 5


පියවර 6


පියවර 7


පියවර 8


පියවර 9


පියවර 10


පියවර 11


පියවර 12