මුල් පිටුව

හැදින්වීම

Window Vista, Windows 7, 8, 8.1, සහ Windows 10 ඇති පරිගණක වල යතුරු ලියනය (ටයිප් කිරීම) සඳහා යතුරු පුවරු ධාවකය. මෙම යතුරු පුවරු ධාවකය ICTA ‍වෙබ් අඩවියෙහිද (www.icta.lk) ඇත.