මුල් පිටුව

හැඳින්වීම

යුනිකෝඩ් නොවන ෆොන්ට් භාවිතයෙන් යතුරු ලියනය කළ ලියවිලි යුනිකෝඩ් ක්‍රමයට පරිවර්තනය කර ගැනීම සඳහා මෙහි ඇති පරිවර්තක කිහිපය ඔබට උපකාරී වෙයි. බහුලව භාවිත කරන යුනිකෝඩ් නොවන ෆොන්ට් වර්ග කීපයක් සඳහා පමණක් මෙහි සබැඳි යුනිකෝඩ් පරිවර්තක හරහා පහසුකම් සපයා ඇත. මීට අමතරව වෙනත් ෆොන්ට් වර්ග සඳහා මෙම පහසුකම ලබා ගැනීමට මෙහි නොබැඳි (offline) මෘදුකාංගය බා ගැනීම සඳහාමෙතනක්ලික් කරන්න.