අමතන්න

      භාෂා තාක්ෂණ පර්යේෂණාගාරය,
      කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනය,
      35, රීඩ් මාවත,
      කොළඹ 07,
      ශ්‍රී ලංකාව.

      දුර ඇමතුම  : +94 11 2158962
      ඉ-තැපෑල    : ltrl@ucsc.lk
       Your Name:
      

       Your Email:
      


        Mail Message: