ආයුබෝවන්

මෙය සිංහල භාෂාව සඳහා සබැඳි සේවා සපයන වෙබ් අඩවියකි. පරිගණකයෙහි සිංහල භාෂාවෙන් කටයුතු කිරීම පහසු කිරීමට මෙම වෙබ් අඩවිය ඔබට උපකාරී වෙයි. මෙහි සබැඳි යතුරු පුවරුව සහ ශබ්දිම යතුරු පුවරුව සිංහල යතුරු ලියනය කිරීමට අපහසු ඔබට මහත් අස්වැසිල්ලකි. සිංහලෙන් යතුරු ලියනය කළ ලියවිලිවල අක්ෂර වින්‍යාසය පරීක්ෂා කර ගැනීමට මෙහි අකුරු විනිස පිරික්සුව ඔබට උපකාරී වනු ඇත. එසේ ම යුනිකෝඩ් නොවන ෆොන්ට් භාවිතයෙන් යතුරු ලියනය කළ ලියවිලි යුනිකෝඩ් බවට පරිවර්තනය කරන මෘදුකාංගයක්, වෙබ් පිටුවල ඉංග්‍රීසි වචන සිංහලට පරිවර්තනය කරන මෘදුකාංගයක් (ඉඟිය), සිංහල ස්වයං පෙළ පිරික්සුම් මෘදුකාංගයක් (ඉඟිවදන), මුද්‍රිත අකුරු හඳුනාගැනිමේ මෘදුකාංගයක් (පෙළ කැටපත) සහ පැරණි සාහිත්‍ය කෘති නොමිලේ ලබා දෙන සේවාවක් (පොත්ගුල) මෙම අඩවියෙන් ලබා දෙන අන්තර්ජාල සේවාවන්ට අයත් වේ.


Visit W3Schools!